Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Školní metodik prevence, výchovný poradce:

Mgr. Jana Vavřinková

Konzultační hodiny ŠPP po předchozí telefonické domluvě.

ŠPP zajišťuje specializované pedagogické činnosti na základě zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělání (Školský zákon) v aktuálním znění, vyhlášky č. 72/ Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních a vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků s SVP a žáků nadaných a mimořádně nadaných.

S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.


Úkoly ŠPP:

– budování příznivého klimatu školy

– poradentství v oblasti dalšího vzdělávání (přestup na 2. stupeň ZŠ)

– průběžné informování žáků o dalších možnostech jejich studia

– prevence sociálně patologických jevů

– monitorování sociálně patologických jevů

– včasná intervence v případě řešení výchovných problémů

– práce s kolektivy žáků

– poskytování přímé pomoci žákům s rizikem nebo projevy sociálně patologických jevů

– poradenská činnost pro zákonné zástupce

– pomoc při integraci a inkluzi žákům se speciálními vzdělávacími potřebami

– metodická pomoc učitelům vytvářejícím PLPP

– podpora nadaných a mimořádně nadaných žáků