Školská rada


VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY NA OBDOBÍ 2021 - 2024

Školská rada má šest členů, z toho třetinu jmenuje zřizovatel školy, třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy a třetinu zákonní zástupci žáků. Volební období trvá tři roky. 

Pravomoci školské rady jsou stanoveny v § 168 zákona 561/04 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a umožňují podílet se na řízení a především kontrole činnosti školy. Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Zákonní zástupci žáků a veřejnost tak mají možnost předkládat vedení školy své připomínky a návrhy či se vyjadřovat prostřednictvím školské rady ke znění základních dokumentů školy jako je školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, vzdělávací koncepce či hospodaření školy. 


Členové školské rady 
 1. Za zákonné zástupce žáků: Jiří Heller (předseda školské rady), Karolína Brožová
 2. Za pedagogické pracovníky: Bc. Tereza Ulrychová, Anežka Bičišťová 
 3. Za zřizovatele: MUDr. Věra Jílková, Veronika Klozová

Školská rada (§ 168 odst. 1 zákona 561/2004 Sb.)

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy
 • podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy

Školská rada má 6 členů.

 • 2 členy školské rady volí zákonní zástupci žáků
 • 2 členy volí pedagogičtí pracovníci
 • 2 členy jmenuje zřizovatel