Základní škola

Vyučujeme podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání nazvaného Dobromysl. Ve všech ročnících využíváme ve výuce zajímavé metody a formy práce, které podporují rozvoj individuality žáka a podněcují jeho zájem o vzdělávání. Rozvíjíme tvořivost, pracujeme s informacemi. Pedagogové uplatňují individuální přístup ke každému žákovi. Podporujeme rozvoj environmentální a ekologické výchovy, metodu místně zakotveného učení, kooperativní učení (učím se i já jako jednotlivec) a činnostní učení, které je založeno na metodě objevování. Pokračujeme s výukou anglického jazyka od 1. třídy. Školní družina má jedno oddělení. Organizujeme řadu celoškolních akcí, výlety, soutěže a dny otevřených dveří.

Specifické pozitivní rysy málotřídní školy:

  • třídy málotřídních škol jsou početně malé, učitel se může více věnovat jednotlivým žákům a ti mají více příležitostí se projevit
  • vyučování v málotřídní škole vede žáky ke vzájemné spolupráci a k rozvoji komunikace
  • ve třídě lze navodit pocit sounáležitosti, žáci se znají s učiteli a ostatním personálem; ve věkově smíšených třídách se mohou mladší žáci učit od starších