Zápis dětí do MŠ - červen

Zápis dětí do MŠ - červen


K zápisu do MŠ podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR("uprchlíci") s místem pobytu ve spádové oblasti. Termín zápisu je stanoven na 2.6.2022.


Для зарахування в МОЗ у період з 2 по 16 травня не можуть подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. Пункт 1 а) Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження.Для цих іноземців - біженців призначений термін зарахування з 1 червня 2022 року по 15 липня 2022 року. Термін встановлений на 2 червня 2022 од 14 до 17 год.


Výsledky zápisu budou zveřejněny dne 15.6.2022 na webových stránkách školy www.zsamsboharyne.cz a na budově školy. / Результати зарахування будуть оприлюднені 15.6.2022 року на сайті школи www.zsamsboharyne.cz і на будівлі школи. Rozhodnutí o nepřijetí obdržíte poštou do vlastních rukou. / Рішення про те, що дитина не була прийнята, ви отримаєте поштою. Školní rok v České republice začíná 1. 9. 2022./ Навчальний рік у Чехії починається 1 вересня 2022 року. 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání / Заява про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу