Zápis dětí do ZŠ - červen

Zápis dětí do ZŠ - červen


K zápisu do ZŠ mohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR("uprchlíci") s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince - uprchlíky je určen termín zápisu období od 1. června 2022 do 15. července 2022, Termín zápisu je stanoven na 2.6.2022 v čase od 14 do 17 hodin.

термін зарахування до початкової школи Для зарахування до ЗНЗ у період з 1 по 30 квітня не можуть подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерпіти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. 1 ст. а) Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження. Для цих іноземців - біженців призначений термін реєстрації періоду з 1 червня 2022 року по 15 липня 2022 року.Термін встановлений на 2 червня 2022 од 14 до 17 год.


Informace o výsledcích zápisu 

Výsledky zápisu budou zveřejněny dne 15.6.2022 na webových stránkách školy www.zsamsboharyne.cz  a na budově školy. / Результати зарахування будуть оприлюднені 15.6.2022 року на сайті школи www.zsamsboharyne.cz і на будівлі школи. Rozhodnutí o nepřijetí obdržíte poštou do vlastních rukou. / Рішення про те, що дитина не була прийнята, ви отримаєте поштою. Školní rok v České republice začíná 1. 9. 2022./ Навчальний рік у Чехії починається 1 вересня 2022 року.


Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání / Заява про зарахування дитини до початкової школи


Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání do ZŠ Boharyně

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Boharyně, okres Hradec Králové rozhodla v souladu s ustanovením § 46 a § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

v Základní škole Boharyně od školního roku 2022/2023 u dětí s těmito registračními čísly:

Uchazeč                  Výsledek řízení

ZŠ202201U            přijat/a