Zápis dětí do 1. třídy ZŠZápis do 1. ročníku se koná v úterý 4. dubna 2023 od 14,30 do 16,30 hod. 

K ZÁPISU JE TŘEBA PŘINÉST:

- občanský průkaz, rodný list dítěte, je-li dítě cizí státní příslušník, pak i doklad o povolení jeho trvalého pobytu

- v případě, že zákonný zástupce bude žádat odklad povinné školní docházky, doloží společně s žádostí také doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa (žádost o odklad zákonný zástupce podává u zápisu, nejpozději však do 30. dubna 2023)

Zápis do 1. ročníku základní školy se řídí § 36 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.


K zápisu do ZŠ v období od 1. do 30. dubna nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR ("uprchlíci") s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince - uprchlíky je určen termín zápisu období od 1. června 2022 do 15. července 2022, Termín zápisu je stanoven na 2.6.2022. 

Для зарахування до ЗНЗ у період з 1 по 30 квітня не можуть подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерпіти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. 1 ст. а) Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження. Для цих іноземців - біженців призначений термін реєстрації періоду з 1 червня 2022 року по 15 липня 2022 року.Термін встановлений на 2 червня 2022.

.

 
V případě dotazů volejte - 608 876 222. 

Těšíme se na vás!

.